PRIORITY ŠKOLY: ŠKOLA S ÚSMĚVEM, RADOST Z POZNÁVÁNÍ. FORMATIVNĚ PŘISTUPUJEME, FORMATIVNĚ HODNOTÍME A POZITIVNĚ PŘEMÝŠLÍME.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM

Respektujeme jedinečné schopnosti, vlastnosti, dovednosti a potřeby každého žáka.

HODNOCENÍ, KTERÉ NESTRESUJE, ALE ROZVÍJÍ

Slovní hodnocení v 1. a 2.ročníku, podpora formativního hodnocení – motivace k učení, redukce školního neúspěchu, podpora sebehodnocení a převzetí zodpovědnosti žáků za vlastní učení. Hodnotící karty pro rozvoj kompetencí žáků. 

ZDRAVÉ KLIMA TŘÍDY

Třídnické hodiny od 1. do 9. ročníku, které pozitivně rozvíjí třídní i školní klima, zdravé vztahy ve třídě, aktivní spolupráce se školním parlamentem.

POPORA SPORTOVNÍCH A POHYBOVÝCH AKTIVIT

Moderní nadstandardní zázemí nové tělocvičny pro rozvoj sportovních a pohybových aktivit žáků školy, umělá lezecká stěna pro žáky školy.

ROZMANITÁ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Rozmanité zájmové kroužky pro žáky školy, které podporují rozvoj jejich pohybových, kreativních, manuálních i komunikačních dovedností a znalostí.

Zájmové kroužky:

Lezení po umělé lezecké stěně

Kroužek Hejného matematiky

Digi kroužek

Kroužek šití

Keramický kroužek

Taneční kroužek

Badatelský kroužek

Kreativní kroužek

Čtenářský klub

Kroužek přípravy na přijímací zkoušky z M a ČJ - pro žáky 9. ročníku

DOMŠKOLÁCI VÍTÁNI

Přijímáme děti vzdělávané formou individuálního (domácího) vzdělávání, poskytujeme metodickou podporu, koordinaci a spolupráci.

RODIČE VÍTÁNI

Podpora spolupráce s rodiči, otevřená komunikace a sdílení informací, třídní schůzky - forma tripartity – učitel – rodič – žák. Dopoledne s rodiči, setkávání s rodiči, kteří jsou ve škole vždy vítáni.

PODPORA PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

Prožitkové programy pro žáky školy, školní projektové dny - vzájemná spolupráce napříč třídami a ročníky školy, redukce projevů rizikového chování. Celoškolní projekty pro vzájemné sdílení společných aktivit a činností.

ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ

Hravá angličtina již od 1.ročníku, CLIL ve výuce – propojení cizího jazyka s různými předměty, anglická – německá knihovnička, čtenářský klub – rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Podpora jazykových dovedností žáků - poznávací výjezd do Anglie pro žáky II. stupně, rodilý mluvčí ve výuce, výuka konverzace v anglickém jazyce v 8. a 9.ročníku, anglické divadlo pro žák I. a II. stupně.

ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Informatika od 4. do 9. ročníku, digitální učební pomůcky – 3D pera, 3D tiskárny, 3D mikroskopy, tablety ve výuce, robotické stavebnice, podpora robotiky.

UČEBNÍ PLÁN ZACÍLENÝ NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA

Třídnické hodiny na I. i II. stupni, Výchova k morálním hodnotám – výuka od 6. do 9. ročníku, zařazení finanční gramotnosti ve výuce již na I. stupni, posílení hodin Matematiky a Českého jazyka v 8. a 9. ročníku, Anglický jazyk od 1.ročníku, Seminář z M a ČJ v 9.ročníku – příprava na přijímací zkoušky, rozmanitá zájmová činnost.

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora technického vzdělávání – volitelný předmět Technické činnosti a kroužek Technických činností, moderně vybavené prostory školních dílen, školní kuchyňky a keramické dílny, rozvoj motorických dovedností žáků – práce se stavebnicemi Merkur.

Fotogalerie