Platby

Platba bezhotovostně

– placení stravného pro děti a žáky ZŠ a MŠ Štíty pouze bezhotovostně na účet  školní jídelny 19-1904042339/0800, jednorázovým nebo trvalým příkazem. Každý strávník bude mít od vedoucí ŠJ přidělený variabilní symbol, který musí být při připsání platby na účet ŠJ vždy uveden !!!
 

Stravné se platí pouze bezhotovostně a zálohově na měsíc následující a je splatné k 25. dni v měsíci předchozím. Minimální výše platby musí odpovídat stravnému za celý následující měsíc.

Pro převod stravného na kredit si jídelna vyhrazuje lhůtu pěti pracovních dnů, a to i v případě, že bude stravné zasláno v jiný termín, než stanovuje systém pravidelných měsíčních záloh.

Přeplatky na stravném se vrací na písemnou žádost zákonného zástupce na konci školního roku. Formulář žádosti je umístěn na webu školy nebo v tištěné podobě v kanceláři vedoucí školní jídelny.

V případě zájmu Vám bližší informace poskytne vedoucí ŠJ. 

školní jídelna
739 475 171
jaja.smrckova@seznam.cz