O mateřské škole

Charakter Mateřské školy ve Štítech

Městečko Štíty leží v malebném kraji na prudkém svahu, v úpatí Orlických hor nad údolím říčky Březná. Má asi 2000 obyvatel i se spádovými obcemi . Okolní krajina je kopcovitá, z velké části zalesněná a prozatím málo zdevastovaná. Podle dostupných záznamů byla budova mateřské školy vybudována v roce 1886 . Více než sto let si budova zachovala původní vzhled. V roce 1996 byla budova rozšířena a zrekonstruovaná. V roce 2017 dostala budova novou střechu a nový nátěr fasády.   MŠ má dvě podlaží. V přízemí jsou tři herny s příslušenstvím a šatnami dětí, společná jídelna a výdejna a sociální vybavení pro zaměstnance. Ve druhém podlaží jsou tři ložnice, kancelář, sklady, tělocvična a sociální zařízení. Malý půdní prostor je využíván jako místnost s plynovými kotli. Celá budova je vytápěna plynovým topením. Za budovou mateřské školy stojí malý domeček, který slouží z části, jako dílna a z části k ukládání hraček pro hry venku . Vedle hlavní budovy byl postaven dřevěný altánek, který je využíván pro hry dětí při pobytu venku i za nepříznivého počasí. Mateřskou školu obklopuje poměrně velká zahrada s nerovným svahovitým terénem a s ovocnými stromy. Pro hry venku byly vybudovány tří hrací koutky s pískovišti zaopatřeny sítí, průlezkami, houpačkami a skluzavkami, hřiště s mantinely pro míčové hry a malá chatka sloužící dětem jako domeček. Zahrada je obehnána pletivovým plotem. Brána vchodu do areálu mateřské školy je uzamykatelná. Současný stav budovy je dobrý.

Od 1.1.2011 byla Mateřská škola sloučena se Základní školou Štíty.  Nyní pod názvem Základní škola a mateřská škola Štíty.

Mateřská škola je škola s celodenní péčí. Maximální povolená kapacita budovy MŠ je 81 dětí. Cílem MŠ je podmětné prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku v souladu se zájmy rodičů, školy i města. O svých činnostech a akcích informujeme veřejnost, podílíme se na kulturním dění města, spolupracujeme se Základní uměleckou školou, Základní školou, Dětským domovem, Domovem důchodců, městským úřadem ad.

Charakteristika vzdělávacího programu“ Učíme se hrou“

Základem pro vytvoření tohoto kurikula je Rámcový program předškolního vzdělávání. Cíle a obsah předškolního vzdělávacího programu „Učíme se hrou“ směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. 

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné přihlášky potvrzené dětskou lékařkou a rodiči, nebo jejich právoplatnými zástupci. Vzdělávací program je určen zpravidla dětem od 3 do 6 let.  Do mateřské školy je možné přijímat i děti od dvou let jejich věku. Hlavní činností dětí v mateřské škole je hra. Před vstupem dítěte do mateřské školy je nutno umožnit rodičům návštěvu MŠ, seznámit je s uspořádáním dne, se stravovacími zvyklostmi.  Seznámit rodiče s kurikulem školy. Dohodnout s rodiči předem, jak se navzájem sladí domácí zvyklosti a uspořádání dne v MŠ. Před zápisem do MŠ je třeba opakovaně s dítětem MŠ navštívit pod jinou přirozenou záminkou, aniž by muselo vědět, že ji bude navštěvovat.  Navodit situaci, aby pobyt v MŠ mohl být pojat jako odměna pro dítě, jako něco, čeho je třeba si považovat. Doma vést dítě k základním dovednostem sebeobsluhy. První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že ranné zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě, třeba i daleko později, zhodnotí a najdou své uplatnění.

Analýza podmínek předškolního vzdělávání

1. Věcné podmínky Každá ze tří heren je vybavena koberci a nábytkem jejichž uspořádání vyhovuje individuálním i skupinovým činnostem dětí. Dvě třídy jsou vybaveny menšími stolečky a židlemi a ve třídě předškolních dětí je nábytek větší. Skříňky jsou většinou přístupné dětem z vyšších poliček je dětem na požádání vždy podáno o co žádají.

 • Ve třídě je i několik hracích tématicky založených koutků např. kadeřnictví, obchod, kuchyňka, pokojíček a koutek šikovných rukou. 
 • Vybavenost hračkami je dobrá. Pravidelně jednou ročně jsou třídy doplňovány o další didaktické pomůcky, encyklopedie, knížky a hračky.
 • V druhém podlaží se nachází tři podkrovní ložničky vybavené lehátky.
 • Praní a žehlení lůžkovin pravidelně probíhá v MŠ.
 • Ve druhém patře se též nachází velmi dobře vybavená tělocvična – mimo základní vybavení se zde nachází např. i horolezecká stěna.
 • V budově jsou nové kvalitní vchodové (a 2x zadní únikové) plastové dveře opatřené bezpečnostním kamerovým systémem.

2. Životospráva

 • Stravu v MŠ zajišťuje školní jídelna při Základní škole. Strava je pestrá, vyvážená též i nápoje. Děti se do jídla nenutí. Děti mají během celého dne možnost nápojů. Ve třídách jsou připravené džbánky s nápoji a hrníčky, děti se v případě potřeby obslouží sami nebo požádají paní učitelku.
 • Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny. K pobytu venku se využívá školní zahrada, blízký park nebo procházky po lese. V době odpoledního odpočinku mají děti s menší potřebou spánku možnost věnovat se klidným činnostem.

3. Psychosociální podmínky

 • Rodiče se svými dětmi mají možnost navštěvovat mateřskou školu ještě před samotným nástupem do MŠ a postupně se tak adaptovat na nové prostředí. Všichni zaměstnanci přistupují citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům a sobě navzájem. Jsou vstřícní a komunikativní. Učitelky reagují přirozeně, respektují potřeby dětí, vyhýbají se negativním slovním komentářům, přiměřeně pozitivně oceňují. Děti dospělým důvěřují, podílí se na stanovení společných pravidel soužití ve třídě. Učitelka plánuje jednotlivá témata a činnosti tak aby byla pro děti zajímavá a přiměřeně náročná.
 • Všichni zaměstnanci se snaží o vytváření pozitivní atmosféry. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se pěstuje vzájemná důvěra a tolerance. Učitelka volí vhodné metody a formy práce odpovídající věku dětí.

4. Organizace

 • Denní režim v MŠ je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí v MŠ. Spontánní i řízené činnosti jsou v denním programu vyvážené a to i včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Plánování činností probíhá podle zájmu a potřeb dětí. Děti mají pro práci dostatek času nebo mají možnost si práci dokončit později.  Pedagogové se snaží plně věnovat všem dětem a rozvíjí jejich vzdělávání.
 • Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 5. Řízení mateřské školy

 • Zřizovatelem a provozovatelem je Město Štíty.
 • Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Štíty je Mgr. Ilona Haasová.
 • Vedením mateřské školy je pověřena zástupkyně ředitelky pro MŠ Bc. Zuzana Straková , která vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními kolegyněmi. Zapojuje zaměstnance do vedení mateřské školy, podporuje vzájemnou důvěru a toleranci.

 6. Personální a pedagogické zajištění

 • Pedagogové mají možnost sebevzdělávání. Formou různých webinářů, seminářů, školení, studiem pedagogické literatury a časopisů, které ZŠ a MŠ pravidelně odebírá apod.
 • Mateřská škola také velmi úzce spolupracuje se- Speciální pedagogické centrum v Šumperku  a zajišťujeme vyšetření logopedem a následnou nápravu řeči přímo v MŠ.
 • Škola nabízí  vyšetření v PPP v případě, že mají rodiče potřebu konzultovat s odborníkem výchovné obtíže dítěte nebo v případě, že jejich dítě není zralé na školní docházku.

 7. Spoluúčast rodičů

 • Spolupráce s rodiči je výborná. Rodiče se zapojují do veškerých aktivit MŠ, jsou vstřícní a podporují MŠ.  Pedagogové se snaží vycházet vstříc rodičům a naopak.
 • Rodiče mohou sledovat veškeré dění a informace týkající se MŠ, na webových stránkách a nástěnce v prostoru chodby.
 • Velmi aktivně spolupracují při organizovaných akcích. Rodiče jsou vždy o všem dostatečně a včas informováni. K učitelkám projevují důvěru, vstřícnost, my taktnost a chráníme jejich soukromí.