Historie školy

Stejně jako lidé mají své dějiny, tak i budovy skrývají ve svých stěnách historii, kterou psali lidé.

Ze zápisu děkanské kroniky v Šumperku se dovídáme, že první škola ve Štítech, tedy v tehdejším německém městě

Budova školy

budova školy po roce 1945

Šilperk, byla už v roce 1672. Kolem roku 1853 nechali Liechtensteinové, tehdejší majitelé města, postavit novou budovu školy za kostelem. Protože Štíty byly od svého vzniku převážně německé, nemůžeme se divit, že Němci ve městě českou školu nechtěli. Přes jejich odpor vznikla v  roce 1908 česká menšinová škola, která se nacházela v domě rolníka Josefa Bartoně. Ten za pronájem místností dostával 300 korun. Po první světové válce byly české třídy roztroušeny po celém městě a vznik nového Československého státu napomohl k vybudování dnešní školy. Během školního roku 1922/1923 proběhla jednání o koupi pozemku pro stavbu nové školní budovy. Všechna nabízená místa byla příliš odlehlá. Teprve pozemek, na kterém stály tři domy a jedna stodola byl za 40 000 korun vykoupen. V letech 1924 -1926 na něm byla postavena nová budova školy (položení základního kamene, slavnostní otevření školy 20. 6. 1926) s vilkou pro ředitele a byty pro učitele. Tak měli Češi z města i okolí svou vlastní školní budovu.

V roce 1930 (5.6.) získala škola souhlas prezidenta k užívání titulu Masarykova obecná a měšťanská škola s československým jazykem vyučovacím v Šilperku. Příznivý vývoj ukončil podpis Mnichovské smlouvy. Odstoupení pohraničních oblastí znamenalo omezení českého školství, 9. října 1938 byla česká škola zrušena. Němci zničili učebnice a knihy, které byly v rozporu s německou ideologií. Ke konci války byla škola proměněna na lazaret (nemocnici) pro vojáky. České děti se do ní mohly vrátit opět až v roce 1945 (budova školy po roce 1945). Dnešní podobu získala budova rozšířením o přístavbu se šatnami, nový vestibul (1975), novou kuchyní s jídelnou

budova jídelny před zahájením přístavby), dílnami (1982) a přístavbou s učebnami pro I.stupeň a odbornými učebnami – kuchyňkou, učebnou výtvarné výchovy a němčiny (1993 – 1994). V novodobé historii se významným datem stal 1. leden 1995. Na základě Usnesení 34. zasedání městského zastupitelstva ve Štítech získala naše škola právní subjektivitu.

Na škole působila i řada významných učitelů, kteří ovlivnili mnohé žáky např. Josef Kocourek, nebo autor pověstí z našeho kraje Václav Rýznar. Mezi žáky navštěvující štíteckou školu patří celosvětově uznávaný egyptolog prof. Miroslav Verner.

 Ředitelé školy:

  • Břetislav Janů (1945 – 1955)
  • Vlasta Červenková (1955 – 1967)
  • Jaromír Šatánek (1967 – 1989)
  • Zdeněk Sitta (1989 – 1990)
  • Josef Knápek (1990 – 1997)
  • Božena Sojáková (1997 – 2002)
  • Miloš Harnych (2003 – 2010)
  • Pavel Dvořáček (2011 – 2014)
  • Miloš Harnych (2014 – 2020)
  • Ilona Haasová (2020 –   )

 

 

Fotogalerie