AKTUALIZOVÁNO: Informace pro rodiče a žáky budoucího 6. ročníku

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk,

Školní 98, Štíty 789 91, IČO: 60341793

Tel.: 601 525 269

e-mail: reditel@zsstity.cz

www.zsstity.cz

zsmsstity

Informace pro budoucí žáky 6. ročníku

Vážení rodiče a milí budoucí šesťáci,

níže posílám info pro budoucí šestý ročník na naší škole.

-          SETKÁNÍ S RODIČI NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025:

Informační setkání s ředitelkou školy v úterý dne 3.9.2024 od 15:30 hod.

Na setkání s ředitelkou bude rodičům ukázán v praxi koncept hodnocení žáků:

1. a 2. ročník = SLOVNÍ HODNOCENÍ

3. až 9. ročník = HODNOCENÍ ZNÁMKOU + FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

Dále bude možné se dotazovat na různé otázky, dle Vašeho zájmu.

Všichni jste srdečně zváni.

SEZNAMOVACÍ POBYT ŽÁKŮ 6.ROČNÍKU:

V druhém zářijovém týdnu 2024 proběhne seznamovací pobyt - tentokrát bude realizován v Herolticích, více info níže v příloze. 

Školní akce zacílena na adaptaci nových žáků s novým prostředím, novým třídním kolektivem a třídní učitelkou. Adaptační program bude organizován ve spolupráci s lektory ze Sdružení D Olomouc.

Další info:

Žáci mají možnost si začátkem školního roku objednat sadu školních sešitů na celý školní rok do všech předmětů. Návratky žáci získají 2.9.2024 od třídních učitelek.

Veškeré školní pomůcky (výtvarné potřeby aj.) se hradí přes ELEKTRONICKOU ŠKOLNÍ POKLADNU. Detailní info dostanou žáci i rodiče od třídních učitelů začátkem školního roku.

Školní obědy se přihlašují i odhlašují dle zájmu přes webovou stránku: www.strava.cz a veškeré info i přihlašovací údaje získají žáci na začátku školního roku od třídních učitelů a vedoucí školní jídelny.                

2x týdně (středa a čtvrtek) mají žáci možnost výběru ze dvou nabídek obědů.

Pro vstup do budovy školy a pro odebrání přihlášených obědů si žáci u vedoucí školní jídelny zakoupí čip. Cena čipu je 121,- Kč. Žáci si své osobní věci ukládají do své šatní skříňky, která je jejich po celou dobu školní docházky u nás ve škole.

-          NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:

Nabídka zájmových kroužků:

KROUŽEK LEZENÍ NA UMĚLOU STĚNU V TĚLOCVIČNĚ

KERAMICKÝ KROUŽEK 

TANEČNÍ KROUŽEK, ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK

DIGI KROUŽEK – ROBOTICKÉ STAVEBNICE, 3D TISKÁRNA

KREATIVNÍ KROUŽEK, BADATELSKÝ KROUŽEK

KROUŽEK PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČJ A M – pro žáky 8. a 9.ročníku

-          PRIORITY ŠKOLY:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM: Respektujeme jedinečné schopnosti, vlastnosti, dovednosti a potřeby každého žáka.

HODNOCENÍ, KTERÉ NESTRESUJE, ALE ROZVÍJÍ: Slovní hodnocení v 1. a 2.ročníku, 3. – 9. ročník nejen klasifikace známkou, ale také zařazení formativního hodnocení – hodnotící oblasti =  motivace k učení, redukce školního neúspěchu, podpora sebehodnocení a převzetí zodpovědnosti žáků za vlastní učení. Klasické vysvědčení a příloha: Hodnotící karty pro rozvoj kompetencí žáků. 

ZDRAVÉ KLIMA TŘÍDY: Třídnické hodiny od 1. do 9. ročníku, které pozitivně rozvíjí třídní i školní klima, zdravé vztahy ve třídě, aktivní spolupráce se školním parlamentem.

POPORA SPORTOVNÍCH A POHYBOVÝCH AKTIVIT: Moderní nadstandardní zázemí nové tělocvičny pro rozvoj sportovních a pohybových aktivit žáků školy, umělá horolezecká stěna.

RODIČE VÍTÁNI: Podpora spolupráce s rodiči, otevřená komunikace a sdílení informací, třídní schůzky - forma tripartity – učitel – rodič – žák. Dopoledne s rodiči, setkávání s rodiči, kteří jsou ve škole vždy vítáni.

PODPORA PREVENTIVNÍCH AKTIVIT: Prožitkové programy pro žáky školy, školní projektové dny - vzájemná spolupráce napříč třídami a ročníky školy, redukce projevů rizikového chování. Konzultace školní psycholožky – 2x do měsíce pro zájemce z řad žáků i rodičů.

ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ: Hravá angličtina již od 1.ročníku, CLIL ve výuce – propojení cizího jazyka s různými předměty, anglická – německá knihovnička, čtenářský klub – rozvoj čtenářské gramotnosti.  Podpora jazykových dovedností žáků - poznávací výjezd do Anglie od 6. do 9. ročníku, rodilý mluvčí ve výuce, výuka konverzace v anglickém jazyce v 8. a 9.ročníku, profesionální anglické divadlo pro žáky I. i II. stupně.

ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI: Informatika od 4. do 9. ročníku, digitální učební pomůcky – 3D pera, 3D tiskárny, 3D mikroskopy, tablety ve výuce, robotické stavebnice.

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: Podpora technického vzdělávání – volitelný předmět Technické činnosti a kroužek Technických činností, moderně vybavené prostory školních dílen, školní kuchyňky a keramické dílny, rozvoj motorických dovedností žáků – práce se stavebnicemi Merkur.

V případě dotazů mně můžete kontaktovat:

e-mail: reditel@zsstity.cz

Tel.: 601 525 269

DĚKUJI.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Soubory