Koncept hodnocení žáků I. a II.stupně ZŠ

 

HODNOCENÍ, KTERÉ NESTRESUJE, ALE ROZVÍJÍ 😊      

Slovní hodnocení v 1. a 2. ročníku, podpora formativního hodnocení – motivace k učení, redukce školního neúspěchu, podpora sebehodnocení a převzetí zodpovědnosti žáků za vlastní učení.

Pro 1. a 2. ročník slovní hodnocení – vše pravidelně zapisováno do Zápisníku prvňáčka / druháčka, hodnoceno motivačně – 3 druhy smajlíků                                                                                                                       

                splnil dle požadavků učitele

                       splnil s nedostatky

                nesplnil dle požadavků učitele

Hodnocení bude vždy detailněji popsáno v Zápisníku, rodič získá podrobnou zpětnou vazbu pro rozvoj dovedností, schopností i znalostí dítěte.

Od 3. do 9. ročníku kombinace sumativního hodnocení (známky) a formativního hodnocení = uspěl / neuspěl – zacíleno na rozvoj žákovských kompetencí – dovednosti, schopnosti.    

4 OBLASTI HODNOCENÍ – detailnější hodnocení žáka v klasifikační kartě (I. a II.pololetí)

Zájem o předmět a samostatnost  

Aktivní přístup a kreativita  

Komuni​k​ační (Praktické) do​vednosti a schopn​ost spolupracovat  

Znalost učiva

  • sumativní hodnocení – hodnocení známkou – pouze pro oblast Znalost učiva
  • hodnocení formou uspěl/neuspěl – nebo-li použití hodnotících symbolů – pro oblasti:  Zájem o předmět a samostatnost, Aktivní přístup a kreativita, Komuni​k​ační (Praktické)  do​vednosti a schopn​ost spolupracovat 

V = (splnil dle požadavků učitele), U = (splnil s určitými nedostatky), N = (nesplnil)

  • všechny 4 oblasti jsou rovnocenné, známky i symboly budou bez váhy a žáci již nebudou muset řešit, jakou váhu budou mít různé aktivity. Samozřejmě vycházíme z rozdílu mezi lekciový test, čtvrtletní práce, opakovací test X pětiminutovka, krátký test, rozhovor atd. Vždy učitel objasní žákovi
  • závěrečné hodnocení (pololetí, případně čtvrtletí) = hodnocení ze všech 4 oblastí – závěrečná klasifikace = známka, klasifikační karty = podrobnější hodnocení v pololetí + doporučení + možnost individuálních poznámek
  • žolík – nahrazen právem žáka se omluvit v případě zdravotních a jiných obtíží před zkoušením či testem dle dohody s vyučujícím. Toto právo žáka je přímo součástí Klasifikačního řádu
  • vyučující vždy do záhlaví klasifikačního sloupce v Bakalářích zapíše název hodnotící oblasti (Aktivní přístup a kreativita) nebo (Znalost učiva), níže detailně popíše aktivitu (Rozhovor – téma: Moje rodina) nebo (Diktát – vyjmenovaná slova – b) zapíše hodnocení (U) nebo (1) = vždy dle dané oblasti hodnocení
  • symbol X = uzavřená aktivita, bez hodnocenísymbol ? = otevřená aktivita, možnost získat hodnocení – dodělat či odevzdat v jiném termínu

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy