STANOVENÍ ÚPLATY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU A ŠKOLNÍ DRUŽINU/ŠKOLNÍ KLUB PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

STANOVENÍ ÚPLATY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU A ŠKOLNÍ DRUŽINU/ŠKOLNÍ KLUB PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Dle novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024 stanovuji výši úplaty pro školní rok 2024/2025 zřizovatel, a to konkrétně za:

 • předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

• zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „vyhláška“). Novela vyhlášek je účinná, stejně jako novela školského zákona, od 1.1.2024.

Nově bude měsíční výši úplaty stanovovat zřizovatel a výpočet nebude již vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy.

Usnesení rady stanovuje měsíční úplatu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole SHODNOU s měsíční úplatou ve školním roce 2023/2024, a tou je částka 300,- Kč měsíčně.

Usnesení rady stanovuje měsíční úplatu pro zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu SHODNOU s měsíční úplatou ve školním roce 2023/2024, a tou je částka 100,- Kč měsíčně.

Měsíční výše úplaty bude stanovena usnesením rady obce/kraje (v obcích, kde není rada zřízena, stanoví výši starosta na základě § 99 odst. 2 zákona o obcích). U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy. U zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 4 % základní sazby minimální měsíční mzdy.

Maximální měsíční výše úplaty se odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty. Od 1.1.2024 je stanovena výše minimální měsíční mzdy na 18 900 Kč a maximální možná měsíční výše úplaty bude činit:

• 1 512 Kč v mateřských školách

• 756 Kč ve školních družinách a školních klubech

PRAVIDLA PRO SNÍŽENÍ MĚSÍČNÍ VÝŠE ÚPLATY:

MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Pokud dojde v kalendářním měsíci k omezení nebo přerušení provozu na dobu kratší nebo rovnu 5 vyučovacím dnům, úplata se nesnižuje.

Jestliže je však omezení nebo přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, sníží se měsíční výše úplaty poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

O snížené měsíční výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen vhodným způsobem informovat zákonné zástupce, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy nebo neprodleně poté, co rozhodne nebo se dozví o délce přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.

O snížené měsíční výši úplaty nerozhoduje zřizovatel, neboť snížení nastane automaticky (podle rozsahu) a ředitel pouze o takto snížené měsíční výši úplaty informuje zákonné zástupce.

ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY:

U školní družiny a školního klubu platí, že se úplata poměrně snižuje, pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz po dobu delší než 5 dnů.

Úplata se nesnižuje, pokud je umožněno nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Ředitel informuje vždy vhodným způsobem zákonné zástupce o výši snížené úplaty.

O snížené měsíční výši úplaty nerozhoduje zřizovatel, neboť snížení nastane automaticky (podle rozsahu) a ředitel pouze o takto snížené měsíční výši úplaty informuje zákonné zástupce.

PRAVIDLA PRO OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY:

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Žádost je umístěna níže.

Osvobozen od úplaty je také:

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

- zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.                                                                                                  

ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY

Nově s účinností k 1.1.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Žádost je umístěna níže.

Dokládání nároku na osvobození od úplaty – přídavek na dítě

Žadatel obdrží oznámení o přiznání dávky a následně pak každé tři měsíce dokládá úřadu práce výši příjmů. Pokud příjmy odpovídají nároku na dávku, dávka pokračuje, úřad žádné další potvrzení nevydává. Z tohoto důvodu doporučujeme rozhodnout o odpuštění úplaty na celý školní rok s upozorněním, že zákonný zástupce je povinen škole bezodkladně oznámit, pokud přestane přídavek pobírat. Školský zákon ani prováděcí právní předpisy však tuto situaci neřeší. Záleží tak na řediteli školy, zda se rozhodne úplatu odpustit na celý školní rok nebo jen na tři měsíce a bude následně opakovaně každé tři měsíce řešit, zda nárok na osvobození od úplaty trvá či nikoli. 

 Osvobozen od úplaty je také:

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

- zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.            

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy                                                                                      

Soubory