Informace k zápisu budoucích prvňáčků pro školní rok 2024/2025

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

Č.j.: ZŠMŠ/091/2024

Vážení rodiče a milé děti,

jsem velice ráda, že Vás všechny mohu srdečně pozvat k zápisu našich budoucích prvňáčků. Zápis se bude konat ve čtvrtek 18.4.2024 od 13:00 do 19:00 hod v přízemí v budově základní školy, kde se společně setkáme ve třídě s dětmi i paní učitelkami.

 

Každý budoucí prvňáček obdrží do 22.3.2024 pozvánku s konkrétním časem zápisu.

K zápisu je nutné vyplnit formuláře žádosti o přijetí a zápisního lístku.  Tyto formuláře jsou součástí přílohy níže a zákonní zástupci si je mohou vyplnit předem. V příloze jsou také formuláře žádosti o odklad i předčasné přijetí.

Rodiče, kteří nemají možnost tisku, tak mohou obdržet všechny potřebné formuláře u vedoucí učitelky v MŠ nebo v kanceláři ředitelky školy v ZŠ. Všechny formuláře budou k dispozici také ve vestibulu školy od 1.4.2024.

VĚK DÍTĚTE:

ŘÁDNÉ PŘIJETÍ: 6 let k 31. 8. 2024 – dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

PŘEDČASNÉ ZAŠKOLENÍ: 5 let k 31. 8. 2024 – pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato (formulář Žádost o předčasné přijetí dítěte), pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření – školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

·        Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024, zákonný zástupce doloží jedno vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

·        Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření: poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

ORGANIZACE ZÁPISU

·        zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP

·        dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

·        zápis je rozdělen na formální část a motivační část

·        při formální části zápisu zákonný zástupce vyplní potřebné tiskopisy či odevzdá již vyplněné tiskopisy a předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP

·        motivační část zápisu vedou paní učitelky

·        motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

·        škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

·        na webových stránkách školy: www.zsstity.cz a na vchodových dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí

·        rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

·        vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

·        základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou

·        zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení

·        odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, příspěvková organizace, Školní 98, Štíty 789 91 a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

·        pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

·        písemně – předem vyplní žádost o odklad povinné školní docházky, nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 školského zákona)

·        zákonný zástupce doloží společně se žádostí o odklad tyto doporučující posouzení:

1. školského poradenského zařízení

2. odborného lékaře nebo klinického psychologa

·        rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

·        pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

·        nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy                                                         

 

 

Soubory