Nařízení MŠMT pro rodiče při vstupu do budovy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ

Vážení rodiče,

považuji za důležité, připomenout si základní hygienické nařízení MŠMT týkající se vstupu třetí osoby (rodiče) do budovy školy, a to vždy s ochranným prostředkem k zakrytí úst a nosu (respirátor).

Toto nařízení je stále platné a týká se všech rodičů při vstupu do budovy základní, mateřské školy, školní družiny i školní jídelny.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Nařízení dle Manuálu MŠMT (celý manuál je umístěn na webu školy - ZŠ - Dokumenty - Informační dokumenty):

Každá osoba (např. rodič) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 
společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích 
cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení 
specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.