Informace k zápisu budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/2023

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2022–2023

Č.j.: ZŠMŠ/096/2022

Vážení rodiče a milé děti,

jsem velice ráda, že v letošním školním roce proběhne zápis našich budoucích prvňáčků opět prezenčně tedy ve škole, kde se společně setkáme ve třídě s dětmi i paní učitelkami.

Zápis se koná ve středu dne 13.4.2022 od 13:00 do 19:00 hod. v přízemí v budově ZŠ.

Každý budoucí prvňáček obdrží do 23.3.2022 pozvánku s konkrétním časem zápisu.

K zápisu je nutné vyplnit formuláře žádosti o přijetí a zápisního lístku.  Tyto formuláře jsou součástí přílohy níže a zákonní zástupci si je mohou vyplnit předem. V příloze jsou také formuláře žádosti o odklad i předčasné přijetí.

Rodiče, kteří nemají možnost tisku, tak mohou obdržet všechny potřebné formuláře u vedoucí učitelky v MŠ nebo v kanceláři ředitelky školy v ZŠ.

VĚK DÍTĚTE:

6 let k 31. 8. 2022 – dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

5 let k 31. 8. 2022 – pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato (formulář Žádost o předčasné přijetí dítěte), pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření – školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

ORGANIZACE ZÁPISU

 • zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
 • zápis je rozdělen na formální část a motivační část
 • při formální části zápisu zákonný zástupce vyplní potřebné tiskopisy či odevzdá již vyplněné tiskopisy a předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 • motivační část zápisu vedou paní učitelky
 • motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
 • škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

 • na webových stránkách školy: www.zsstity.cz a na vchodových dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí
 • rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 • vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, příspěvková organizace, Školní 98, Štíty 789 91 a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – předem vyplní žádost o odklad povinné školní docházky, nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 školského zákona)
 • zákonný zástupce doloží společně se žádostí o odklad tyto doporučující posouzení:

1. školského poradenského zařízení

2. odborného lékaře nebo klinického psychologa

 • rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
 • nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy                                                         

Soubory