Základní škola Štíty

Projekt ZŠ a MŠ Štíty: „TVOŘIVĚ A ZDRAVĚ, ZVLÁDNEME VŠE HRAVĚ“

plakat_prvni_pomoc ZŠ a MŠ Štíty získala i v letošním roce 2014 finanční dotaci 75 tis. Kč v rámci programu MŠMT na podporu primární prevence rizikových projevů chování pro rok 2014. Projekt ZŠ a MŠ Štíty: „TVOŘIVĚ A ZDRAVĚ, ZVLÁDNEME VŠE HRAVĚ“ – 2. cyklus byl i letos úspěšně podpořen a schválen MŠMT a díky tomuto projektu může naše škola realizovat spoustu aktivit v rámci primární prevence rizikových projevů chování.   Hlavním obsahem projektu  „TVOŘIVĚ A ZDRAVĚ, ZVLÁDNEME VŠE HRAVĚ“  – 2. cyklus je dlouhodobý systematický koncept zahrnující veškeré prvky primární prevence vedoucí ke snížení projevů rizikového chování u žáků naší školy a k rozvoji sociální a vztahově-postojové složky osobnosti dítěte. V rámci projektu bude každý ročník II. stupně zaměřen na určitý tematický okruh primární prevence, a to formou realizace interaktivních bloků a zážitkových besed s kvalifikovanými externími lektory ve spolupráci se školním metodikem prevence a třídními učiteli. Dále se uskuteční výjezdové jedno či dvoudenními pobyty s prožitkovými programy – seznamovací pobyt (6. ročníky), P-centrum Olomouc (7.+ 8. ročníky), Prožitková první pomoc (9. ročníky). Prožitkové programy budou mít žáci plně hrazeny z projektu. Součástí projektu bude i realizace tvůrčích ročníkových bloků „Děti dětem, děti všem“, které budou obsahovat školní akce garantované daným ročníkem, dalším společným výstupem bude i tvorba školního časopisu ZAŠKOLÁK či předtaneční a společenská výchova (8. ročníky). Součástí projektu je i podpora poradenské činnosti školy, proto pravidelně každý měsíc budou i nadále probíhat tzv. konzultace školní psycholožky Mgr. Očadlíkové pro zájemce z řad žáků, pedagogů i zákonných zástupců žáků. V neposlední řadě se i v letošním roce uskuteční projektový den první pomoci, jehož součástí bude odpolední akce PROŽITKOVÁ PRVNÍ POMOC – RODIČ ZÁCHRANÁŘ – program je věnovaný zákonným zástupcům žáků i veřejnosti a je plně hrazen z projektu.   Koncepce projektu byla MŠMT hodnocena jako velmi smysluplná a potřebná, a proto byl náš projekt jako jeden z mála podpořen a může být i v letošním roce plně zrealizován. V příštích letech je žádoucí v projektu pokračovat a vytvořit systematický dlouhodobý koncept v rámci primární prevence rizikového chování, který bude navazovat na již fungující koncept v oblasti primární prevence na naší škole.     Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele, školní metodik prevence