Základní škola Štíty

Školní klub

Činnost školního klubu je součástí hlavní činnosti příspěvkové organizace školy. Svou činností navazuje činnost klubu na Školní vzdělávací program. Školní klub při Základní škole a mateřské škole Štíty je určen přednostně pro žáky druhého stupně, účastníkem může být i žák prvního stupně, který není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny. Činnost je prováděna zejména pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností. Jeho cílem je smysluplné využití volného času žáků, rozvoj jejich všestranných zájmů, je jedním z nástrojů prevence projevů rizikového chování. Posláním školního klubu je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí pod profesionálním vedením.  Pro činnost klubu jsou využívány prostory školy mimo dobu vyučování, a to zejména tělocvična, keramická dílna, učebny pro pracovní činnosti, učebna informatiky, případně další prostory stanovené ředitelem školy. V případě příznivého počasí mohou probíhat některé činnosti i venku.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

a)      Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školního klubu zajišťuje vychovatel příslušné skupiny.

b)      O zařazení žáků do školního klubu rozhoduje ředitel školy.

c)      Pobyt žáků ve školním klubu je bezplatný

Školní klub je v provozu podle nabídky zájmových činností v době před vyučováním od 6.45 do 7.25 každý den a po vyučování v pondělí a ve středu od 13.00 do 15.45.

Zájmová činnost

V rámci své doplňkové činnosti organizuje škola zájmovou činnost.

Nabízení zájmové činnosti pro školní rok 2015/2016

Kroužek anglického jazyka
Kroužek jógy
Ruční práce
Anglická konverzace
Keramický kroužek
Kroužek elektrotechniky

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACE ČINNOSTI

a)       Zájmová činnost bude zahájena při počtu nejméně 10 dětí.

b)       Zájmová činnost je dělena na tzv. lekce (1 lekce = 60 min), za daný školní rok  musí být obsaženo 30 lekcí.

c)       Spotřební materiál při zájmové činnosti si hradí (popřípadě nosí) žák.

d)       Vedoucí odpovídají za evidenci žáků v zájmové činnosti.

e)        Žáci do některé z činností školního klubu se shromáždí ve vestibulu školy, kde si je přebírají příslušní vychovatelé.

f)       Vždy na začátku školního roku vychovatel poučí děti o pravidlech chování, o bezpečnosti a ochraně zdraví. Dále provede poučení před každou činností spojenou se zvýšeným rizikem.

 

CHOVÁNÍ ŽÁKA

 a)      Žák bez vědomí vychovatele neopouští činnost školního klubu a kroužky zájmové činnosti. Za žáka, který byl ve škole a do školního klubu či zájmové činnosti se nedostavil, vychovatel neodpovídá.

b)      Doba pobytu žáka ve školním klubu se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

c)      Ve školním klubu a kroužcích zájmové činnosti se žák řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a vnitřním řádem školního klubu.

d)      Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení klasifikačního řádu školy. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školního klubu, může být rozhodnutím ředitele ze školního klubu vyloučen.

 

DOKUMENTACE

 Ve školním klubu se vede tato dokumentace:

– zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

– přehled výchovně vzdělávací práce

– docházkový sešit