Základní škola Štíty

Projekt prevence

Projekt prevence ZŠ a MŠ Štíty byl podán a schválen v rámci dotačního řízení MŠMT na podporu primární prevence PRCH v letech 2013 – 2016 a v letošním roce 2019. Daný projekt byl podpořen každý rok a ve škole je aktuálně realizován 5. cyklus projektu prevence: „Děti dětem, všichni spolu, tvoříme si zdravou školu“. V rámci daných dotačních projektů v letech 2013 – 2016 a 2019 získala naše škola na podporu a realizaci preventivních aktivit celkovou finanční částku v hodnotě  286 475,- Kč.

Hlavním obsahem projektu je dlouhodobý systematický koncept zahrnující veškeré prvky primární prevence vedoucí ke snížení projevů rizikového chování u žáků naší školy a k rozvoji sociální, vztahově-postojové, složky osobnosti dítěte. V rámci projektu bude každý ročník I. i II. stupně ZŠ zaměřen na určitý tematický okruh primární prevence a to formou realizace prožitkových programů a interaktivních besed s kvalifikovanými externími lektory ve spolupráci se školním metodikem prevence a třídními učiteli. Součástí je i realizace třídních programů a skupinových projektů prezentovaných na akcích pořádaných školou (Den otevřených dveří, Dětský karneval) a to vše ve spolupráci MŠ, ZŠ, SRPZMŠ a rodičů či zákonných zástupců dětí. Dalším společným výstupem bude i tvorba školního časopisu ZAŠKOLÁK s pravidelnou rubrikou PREVENTÍK.

Školní akce se zaměřují nejen na prevenci projevů rizikového chování, ale vycházejí i z tradic a zvyků českého národa, přizpůsobují se současným zvyklostem a možnostem školy. V rámci multikulturní výchovy rozšiřujeme i o nové akce zacílené i na kulturu jiných národů. Zapojují se žáci jednotlivých tříd se svými třídními učiteli, ve spolupráci s učiteli Zdr, Hv, Vv, Inf a Tv a to spojením starších osvědčených akcí s novými nápady. Jednotlivé školní akce jsou záležitostí jednotlivých tříd tzv. garantů a ostatní třídy školy i děti MŠ Štíty se dle možností a zvážení účastní také. Cílem projektu je prohloubit vzájemnou spolupráci všech ročníků školy a tím vybudovat zdravé klima školy založené na vzájemné podpoře, tvořivosti a sounáležitosti, což zdárně vede k redukci konfliktů mezi žáky a naopak směřuje k rozvoji zdravých mezilidských vztahů.

Veškeré aktivity a programy projektu jsou úspěšně realizovány a hodnoceny jako velice přínosné a smysluplné. Hlavním pozitivem celého projektu je jeho systematický dlouhodobý koncept, který může být realizován i do budoucna a tím pozitivně rozvíjet klima školy. V příštích letech je žádoucí v projektu pokračovat a vytvořit systematický dlouhodobý koncept v rámci primární prevence rizikového chování, který bude navazovat na již fungující koncept v oblasti primární prevence na naší škole.

Třídní programy realizované a garantované daným ročníkem ZŠ v rámci projektu prevence: „Děti dětem, všichni spolu, tvoříme si zdravou školu“:

 • Garance 1. ročník: Dopoledne s rodiči – 2x za školní rok – návštěva rodinných příslušníků během dopolední výuky. I. ročník – výroba malovaných pozvánek pro rodiče všech ročníků školy. Školní akce Dopoledne s rodiči se účastní všechny ročníky školy. Rodiče přítomny ve výuce a zapojeni do výuky formou rozmanitých aktivit, soutěží a kvízů.
 • Garance 2. ročník: Den učitelů – žáci druhé třídy předají všem pedagogům přáníčka a navštíví s krátkým pásmem písniček a básniček všechny třídy školy. Během návštěvy tříd se připojí i ostatní žáci s poděkováním pedagogům školy.
 • Garance 3. ročník: Vánoční čas – ADVENT – vánoční výstavka, zpěv koled v posledním týdnu před Vánocemi – vestibul školy, vánoční vystoupení s dárečky a novoročenkami pro Domov Důchodců Štíty, výroba adventních věnečků, prodej keramiky s vánoční tématikou – odpoledne i pro rodiče a veřejnost.
 • Garance 4. ročník: Den Země – uklízíme okolí školy a města, I. i II. stupeň v rámci předmětů Život kolem nás, Třídnická hodina, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce – výroba neobvyklých předmětů z nasbíraných odpadních materiálů – výstavka – vestibul školy.
 • Garance 5. ročník: Vítání jara – 5. ročník pásmo písniček, básniček, tanečků a vynášení Smrtky, ostatní ročníky se dle zájmu účastní také.
 • Garance 6. ročník: Seznamovací pobyt žáků 6. ročníku – dvoudenní výjezdový pobyt, podpora vrstevnických vztahů, nový třídní kolektiv, role třídního učitele, kooperace ve třídě.

Den dětí aneb Den proti šikaně – 6. ročník si připraví pro děti z MŠ a I. stupeň ZŠ – sportovní hry a soutěže, možnost účasti rodičů, sladké odměny pro vítěze.

 • Garance 7. ročník: Sv. Valentýn ve škole – 7. ročník – Valentýnská pošta – děti vhazují valentýnská přáníčka přátelství do valentýnské schránky a žáci 7. ročníku – tzv. valentýnští pošťáci roznáší přáníčka pro spolužáky, pedagogy, zaměstnance ZŠ i děti a pedagogy MŠ. Během dopoledne probíhají i soutěže a různé aktivity s valentýnskou tématikou.
 • Garance 8. ročník: Halloween ve škole – žáci 8. ročníků organizují Halloween ve škole – soutěže pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, den v Halloweenských maskách děti, žáci i pedagogové, soutěž o nej masku.
 • Garance 9. ročník: Čert a Mikuláš – žáci převlečení do tradičních masek navštíví děti z MŠ a žáka školy.

Organizace tzv. projektový Den První Pomoci – žáci 9. ročníků připraví stanoviště, soutěže, zaměřené na první pomoc pro žáky I. a II. stupně ZŠ. V rámci projektového dne žáci 9. ročníku seznamují mladší děti se základními pravidly poskytnutí první pomoci, a tak prakticky aplikují své získané dovednosti v rámci prožitkového programu První Pomoc Živě.

Veškeré školní akce daných ročníků korespondují s preventivními tématy daného ročníku. Preventivní témata pro žáky I. stupně ZŠ nejsou specifická pro daný ročník I. stupně, zaměřují se obecně na prevenci úrazů, posílení kamarádských vztahů a kolektivů tříd, vyšší ročníky I. stupně i na témata zacílená na prevenci šikany, kyberšikany či problematiku dospívání. Preventivní besedy a prožitkové programy jsou voleny dle zralosti a věku dětí. Preventivní programy pro žáky I. stupně ZŠ pro školní rok 2018/2019.

Sdružení D – Olomouc: prožitkové programy zacílené na prevenci, divadlo fórum – žáci v různých rolích.

1.ročník – Příběh pana Tydýta – Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

2.ročník – Méďové – Uvědomit si rizika nežádoucího chování, nebát se přiznat chybu a napravit ji. Zvýšit dovednost dětí umět si poradit v životních situacích.

3.ročník – Kryštofe,neblbni! – Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.

4.ročník – Hustej net – Zamezit neuváženému chování na internetu, seznámit se s pravidly bezpečného užívání internetu, zorientovat se v možných způsobech pomoci v případě kybernetického útoku.

5.ročník – Jonathan a R.S.B.  – Umět se orientovat ve způsobech pomoci obětem šikany, rozvinout empatii.

Preventivní témata pro žáky II. stupně ZŠ jsou realizována formou prožitkových programů a interaktivních besed. Preventivní programy pro žáky II. stupně ZŠ pro školní rok 2018/2019. Sdružení D – Olomouc: prožitkové programy zacílené na prevenci, divadlo fórum – žáci v různých rolích.

6.ročník – Outsider aneb jak z toho ven – Seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem šikany, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti. Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví, (podpora multikulturality).

 1. ročník – Neboj se promluvit – Naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit empatii a sociální cítění, posílit schopnost respektovat odlišnosti.

8.ročník – Zase já? –  Posílit schopnost řešit krizové situace, osvojit si respektující chování a empatii. Prevence závislostí, prevence sociálního vyloučení, ochrana zdraví, osobnostní růst.

9.ročník – Petřin příběh –  Uvědomit si rizika experimentování s drogami, pojmenovat si vlastní přirozené zdroje příjemných zážitků, posílit schopnost empatie a sociálního cítění.

První pomoc Živě:

 1. ročník: První Pomoc Živě – profesionální záchranáři Hradec Králové – kurz první pomoci standard – 8 hodinový prožitkový program první pomoci, teorie i modelové situace

 

PORADENSKÁ ČINNOST: školní psycholog (pravidelné měsíční konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce žáků), externí lektoři (beseda: RODIČ ZÁCHRANÁŘ).

 

Zpracovala Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele školy a školní metodik prevence