Základní škola Štíty

ON-LINE VÝUKA – INFORMACE PRO RODIČE

Milí rodiče,

ráda bych Vás tímto informovala o zavedení pravidelné on-line výuky našich žáků II. stupně.                                      U žáků I. stupně bude probíhat on-line výuka dle uvážení vyučujícího, který Vás bude případně kontaktovat.

I nadále bude prioritně pokračovat výuka formou zadávání písemných úkolů přes web školy. Forma on-line výuky bude pro žáky zavedena od 4. 5. 2020 jako doplnění stávajícího způsobu s cílem dosáhnout větší interakce mezi vyučujícím a žákem, mezi žáky navzájem, pro zpětnou vazbu pochopení nové látky a pro procvičování již naučeného. Dále je důležité žákům připravit každodenní výuku a tím jim zajistit chybějící pravidelný režim klasického vyučování.

Třídní učitelé II. stupně zašlou rodičům na Bakaláře i žákům přes e-mail týdenní rozvrh  on-line výuky. Veškeré informace, včetně rozvrhu pro celý II. stupeň, budou umístěny také na webových stránkách školy. Pro on-line výuku budeme používat program Office 365 a aplikaci TEAMS. Všichni žáci již získali vlastní účty s přístupovými přihlašovacími údaji. V případě potíží s přihlášením či jiných technických problémů kontaktujte třídního učitele. V případě, že se žák nebude moci zúčastnit on-line hodiny z osobních (návštěva lékaře aj.) či technických (výpadek internetového připojení aj.) důvodů, prosím informujte třídního učitele či vyučujícího. Chybějící žák získá informaci z on-line výuky od vyučujícího přes e-mail či jinou komunikační síť. Ráda bych tímto ujistila rodiče i žáky, kteří nemají dostatečné technické vybavení na realizaci on-line výuky, aby nadále spolupracovali s vyučujícími či třídními učiteli takovou formou, která je pro ně možná a neměli obavy, že by se případná neúčast na on-line výuce z důvodu nedostačujícího technického vybavení negativně odrazila na hodnocení žáků. Pozitivně je vnímána každá snaha a aktivní přístup ze strany žáků.

Děkuji a těším se na Vaši spolupráci při on-line výuce a přeji Vám krásné a klidné dny.

S pozdravem Mgr. Ilona Haasová