Základní škola Štíty

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce: klasifikace v EŽK

KLASIFIKACE: VÁHA ZNÁMEK

 

Předměty s převahou teoretických poznatků (Čj + Čjc + Čjs + Kd, Aj + Ajs, Nj, M + Mc + Ms, F, Ch, Př, Sp, Z, Živ)

Čtvrtletní učivo (velký písemný test, čtvrtletní práce, lekciový test) = váha 8

Měsíční učivo (písemný test, gramatický test, literární test) = váha 6

Opakovací test 10-15 min (diktát, pravopisná cvičení, slovíčka, krátké testy aj.) = váha 4-5

Ústní zkoušení či písemné zkoušení v rámci více hodin = váha 4

Referát, prezentace, slohová cvičení, laboratorní práce = váha 3

Domácí příprava, pracovní sešit, projekt, rozhovory, scénky, báseň, aktivní čtení aj. = váha 2

Aktivita ve výuce, práce v hodině, hry, soutěže, křížovky, kvízy = váha 1

Předměty s převahou praktického zaměření (Čsp, Vpč, Prč, Inf)

Náročnější výrobek, prezentace, projekt či jiný výstup v rámci 3 – 6 hodin = váha 5

Výrobek, úkol v hodině v rámci 1 – 2 hodin = váha 2

Práce v hodině, doplňující práce, aktivita = váha 1

Předměty s převahou výchovného zaměření (Tv, Hv, Zdr, Vv, Est, Drv)

Náročnější práce, výkres, projekt, prezentace v rámci 3 – 6 hodin = váha 4 – 5

Výkres, opakovací test, výkon, zpěv, úkol v hodině v rámci 1 – 2 hodin = váha 3

Práce v hodině, aktivita = váha 1

KLASIFIKACE: VÁŽENÝ PRŮMĚR

 

–          klasifikace do EŽK se provádí dle klasifikačního řádu (známky 1-5)

–          známka má svoji váhu dle informací k váze známek

–          vážený průměr = dle váhy známek odpovídá výsledné známce za dané období

1,00 – 1,49 = 1

1,50 – 2,49 = 2

2,50 – 3,49 = 3

3,50 – 4,49 = 4

4,50  – 5,00 = 5