Základní škola Štíty

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

(dle Manuálu k provozu škol od září 2020 – MŠMT: https://www.msmt.cz/file/53580/)

ZŠ a MŠ Štíty zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Žádáme proto rodiče, aby vždy pečlivě zhodnotili zdravotní stav svého dítěte a v případě příznaku infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) neposílali své dítě do školy a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

 

Info pro žáky 1.ročníku

Žáci 1. ročníku zahájí začátek školního roku dne 1.9.2020 v 8:00 hod ve své třídě v přízemí u šaten.

Rodiče mohou budoucí prvňáčky doprovodit do školy a zúčastnit se společného zahájení školního roku. Během pobytu rodičů ve škole je zakázáno se pohybovat v ostatních prostorách školy.

Každému dospělému před vstupem do budovy školy bude změřena tělesná teplota a v případě, že bude teplota 37°C a vyšší nebude vpuštěn do budovy školy. Každý z rodičů před vstupem do školy zhodnotí svůj zdravotní stav a v případě příznaku infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nevstupuje do budovy školy. Po vstupu do školy si každý dospělý vydezinfikuje ruce u stojanu s bezdotykovým dávkovačem dezinfekce. Po vstupu do třídy si žáci pod dohledem třídního učitele pečlivě vydezinfikují ruce. Ke vstupu do budovy slouží pouze přední hlavní vchod školy. Žáci i rodiče vstoupí do budovy školy s rouškou či jiným krytím úst a nosu a tu budou mít také stále nasazenou i ve třídě a to z důvodu společného setkání rodičů a dětí. Školní družina pro prvňáčky bude v provozu až od 2.9.2020.

 

Info pro žáky 2.– 9.ročníku

Žáci od 2. do 9. ročníku zahájí začátek školního roku dne 1.9.2020 v 7:30 hod ve svých kmenových třídách. Žádáme tímto rodiče těchto dětí, aby případně doprovodili děti pouze ke škole a na dítě počkali mimo areál školy. Žáci přichází do školy nejdříve v 7:15 hod (výjimku tvoří dojíždějící žáci), žáci vstupují do školy s rouškou či jiným krytím úst a nosu. Po vstupu do školy se ihned odeberou do svých kmenových tříd, nevstupují do prostoru šaten.

Po vstupu do třídy mohou sundat roušku a pod dohledem třídního učitele si pečlivě vydezinfikují ruce. Roušku mohou odložit pouze ve třídě, kdežto na chodbách, v prostoru šaten a prostoru školní jídelny je rouška povinná.

Zahájení školního roku bude ukončeno nejpozději v 7:50 hod, poté žáci odchází domů nebo žáci I.stupně do školní družiny (nejdéle do 16:00 hod). V provozu bude i ranní družina od 6:00 hod pro žáky 2. – 5. ročníku.

Ve Štítech dne 1.9.2020                                                                                               Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy