Základní škola Štíty

Forma hodnocení žáků za I.pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás tímto seznámila s kritérii hodnocení žáků I. i II. stupně ZŠ za I. pololetí školního roku 2020/2021. V důsledku aktuální situace a nepříznivých epidemiologických opatřeních od září 2020 jsme za naši školu vypracovali daná kritéria k pololetní klasifikaci žáků.

V týdnu od 11.1.2021 obdrží každý žák I. i II. stupně a jeho zákonný zástupce KLASIFIKAČNÍ KARTU. Tato karta bude žákovi i rodiči poslána třídním učitelem přes školní systém Bakaláři. Vzor klasifikační karty přikládám viz níže. Klasifikační karta bude hodnotit žáka z různých oblastí daného předmětu s maximálním zaměřením na individuální hodnocení žáka. Výsledná známka za I. pololetí bude tvořena nejen ze získané klasifikace žáka, jeho vědomostí, protože klasické známky samostatně již nedostačují k hodnocení žáka, proto je tedy potřeba hodnotit žáka více formativně, se zaměřením na žákův zájem o předmět, aktivitu a práci v distanční i prezenční formě výuky, jeho individuální schopnosti, dovednosti a přístup k danému předmětu. Výsledná známka hodnocení z klasifikační karty bude také zapsána na vysvědčení (výpis vysvědčení) za I. pololetí, které bude žákovi předáno ve škole na konci I. pololetí dle aktuálních opatření MŠMT týkající se termínu předávání pololetního vysvědčení. O těchto opatřeních budou žáci i rodiče včas informováni.

Dále bude umožněno od pondělí 18.1. do úterý 26.1.2021 realizovat pro žáky tzv. HODNOTÍCÍ KONZULTACE, na těchto konzultacích může být účastněn žák, vyučující a jeden ze zákonných zástupců žáka, dle zájmu rodiče. Tyto hodnotící konzultace budou nabídnuty žákům v případě zhoršeného prospěchu nebo v případě, že žák nemůže být objektivně hodnocen pro nedostatek podkladů k hodnocení za I. pololetí (neúčastnil se z různých důvodů on-line výuky, neodevzdal písemné práce, neúčastnil se prezenční výuky aj.).

Dále se těchto hodnotících konzultací mohou zúčastnit i žáci, kteří mají výhrady k hodnocení v rámci zaslané klasifikační karty nebo v případě, že žák či rodič potřebuje klasifikaci dítěte více s pedagogem projednat či zkonzultovat. V případech, kdy bude nutné hodnotící konzultace realizovat – žák nemá dostatek podkladů k hodnocení za I. pololetí, dostane informaci rodič i žák od třídního učitele v úterý 12.1.2021, v případě, že bude žák či rodič mít zájem o konzultaci osobně, tak se prosím obraťte na třídního učitele do středy 13.1.2021. K hodnotícím konzultacím budou zaslány žákům od vyučujících materiály, vzorové příklady, témata učiva v týdnu od 11.1.2021. Do termínu konání hodnotící konzultace bude žákovi nabídnuto on-line doučování z daného předmětu.  Toto on-line doučování s konkrétním termínem bude vždy nabídnuto žákům, u kterých bude nutná hodnotící konzultace v rámci nedostatku podkladů pro klasifikaci za I. pololetí. Ostatní žáci se dle jejich zájmu s vyučujícím domluví na možnosti on-line doučování osobně v rámci on-line výuky.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek k hodnocení mě prosím kontaktujte na mail: reditel@zsstity.cz nebo přes školní systém Bakaláři.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na další ve II.pololetí školního roku.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Klasifikační karta     Klasifikační karta