Základní škola Štíty

Bakaláři – elektronická žákovská knížka, doplňující informace

Bakaláři – elektronická žákovská knížka,

doplňující informace

V II. pololetí školního roku 2014/2015 bude veškerá klasifikace zapisována do systému Bakaláři v modulu webové aplikace tzv. elektronická žákovská knížka (EŽK), a to na webových stránkách školy www.zsstity.cz – záložka Bakaláři. Papírová žákovská knížka bude dále sloužit především pro možnost omluvení absence žáků, informace pro rodiče a k zápisu hlavních známek ke klasifikaci. Vážený průměr na konci II. pololetí bude plně vycházet ze zadaných známek do EŽK.

Pro zobrazení všech známek pracujte se záložkou Klasifikace – průběžná klasifikace, kde si můžete v záložce zobrazit zvolit a zobrazit datum, typ známek či vážený průměr v daném předmětu, také si můžete vybrat v záložce detail (po zatrhnutí) detailní popis známek.

Žáci (4. – 9. ročník – dle vlastního uvážení, 1.- 3. ročník – ve spolupráci s vyučujícím) mají možnost 1x za pololetí odmítnout známku (tzv. vybrat si žolíka) a to známku s max. vahou 5. Tuto možnost mohou žáci využít okamžitě (např. před ústním zkoušením, po výsledcích testu) či během vlastního sebehodnocení. Toto sebehodnocení probíhá v každém předmětu alespoň 1x za pololetí, o sebehodnocení bude žák vždy předem informován vyučujícím, aby mohl zvážit a připravit si možné odmítnutí známky. Odmítnutí známky není povinné a záleží jen na rozhodnutí žáků. Odmítnutá známka bude vyučujícím změněna na X (nebude započítána do klasifikace) a rodiče tuto skutečnost zjistí z informační poznámky (datum odmítnutí + odmítnutá známka).

Dále upozorňujeme na tzv. plánovanou klasifikaci (symbol ?). Tento symbol vyjadřuje, že žák za daný úkol doposud nebyl ohodnocen a klasifikace zde není vyučujícím uzavřena, plánuje se ústní vyzkoušení, splnění úkolu atd. Možná motivace formou domácí přípravy. Po ohodnocení se zapíše získaná známka a aktuální datum.

Uzavřená klasifikace (symbol X) informuje rodiče o tom, že žák nesplnil daný úkol tak, aby byl vyučujícím ohodnocen a daný úkol je již uzavřený. Možnost motivace větší aktivitou ve výuce, aktivnějším přístupem k zadanému úkolu pro příští ohodnocení.

Další symboly typu A = absence (žák nebyl přítomen fyzicky ve škole) a N = nepsal, nehodnocen (např. z důvodu předchozí nemoci, ale fyzicky je během písemné práce, testu ve škole) či U = uvolněn (zejména ze zdravotních důvodů na delší dobu: léčebný pobyt, žák v té době nebyl žákem naší školy) se mohou změnit na známku v případě, že žák se látku doučí a bude nově ohodnocen (na žádost žáka či z podnětu vyučujícího). V tomto případě se vždy u opravy zapíše aktuální datum změny. Datum změny se zapíše i v případě, že se žák rozhodne si známku opravit a vylepšit. Upozorňujeme, že v detailním zobrazení známky je vždy zadán požadovaný úkol. Možná motivace vylepšení průběžné klasifikace (na žádost žáka a nutné domluvy s vyučujícím).

Volba EŽK není jen zadávání známek on-line formou, ale především směřuje k větší odpovědnosti žáků i možnosti jejich zákonných zástupců pracovat s průběžnou klasifikací, využívat veškeré informace týkající se známek, plánované klasifikace, váženého průměru aj. a motivuje tímto žáky (i jejich zákonné zástupce) k zisku co nejlepšího ohodnocení a lepších studijních výsledků.

Děkujeme za spolupráci.