Mateřská škola Štíty

ON-LINE DOTAZNÍK PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Odkaz na on-line dotazník

https://www.click4survey.cz/s4/36914/3b47f9be

 

Vážení rodiče,

po naší schůzce v MŠ jsem byla velice potěšena a pozitivně jsem vnímala Váš zájem a pozornost ohledně mého záměru otevřít v příštím školním roce 2021/2022 přípravnou třídu v naší škole.

Školský zákon umožňuje dětem, u kterých rodiče přemýšlí, zda je dítě dostatečně zralé na prvňáčka a zvažují tedy odklad povinné školní docházky, zařadit dítě do přípravné třídy. V přípravné třídě se bude dítě adaptovat na školní prostředí, rozvíjet schopnost koncentrace, sociální dovednosti, motoriku i grafomotoriku, logopedické cvičení a hlavně předcházet možnému školnímu neúspěchu, protože začátek školní docházky je pro dítě vždy náročná a důležitá zkouška.

Přípravná třída se zřizuje však i pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Jedná se o děti, které začnou ve školním roce 2021/2022 plnit povinnou předškolní docházku (doporučeno dosáhnou-li věku 6let od září do prosince 2021). Vždy je proto potřeba doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) o vhodnosti zařazení dítěte do přípravné třídy. Přesný termín podání žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy i s vyřízeným doporučením bude upřesněn, nejpozději však do poloviny května 2021. Přednostně dle kritérií budou přijímány děti s odkladem povinné školní docházky.

V přípravné třídě je stále prioritou hra, rozvoj pohybových, motorických, výtvarných dovedností. Zařazuje se však také řečová, jazyková, matematická a praktická výchova formou her, zábavného tvoření, pohybu, rozvoje poznávání, ale i relaxace a odpočinku. Vždy se přihlíží k věku a individuálním potřebám dětí, proto také třída s počtem 10 – 15 dětí.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, hodnoceny jsou motivačně pomocí slovního hodnocení, pochvalných listů.

Po  absolvování  přípravné  třídy  může  dítě  nastoupit  na  kteroukoliv  základní  školu.

Přípravná třída bude zřízena v prostorách ŠD v době od 7:30 do 11:05 hod, dle zájmu má dítě možnost stravovat se ve školní jídelně a dále do 16:00 hod pobývat ve školní družině, kde se může účastnit zájmových kroužků a volnočasových aktivit.

Děkuji Vám za zájem a spolupráci.                                Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Zkusme tedy spolu, zdokonalit naši školu,

co přípravné třídy se zhostí, s nadšením a radostí.